Condicions de matriculació

Condicions generals

La titularitat del web www.tempsdesalut.com pertany a TEMPS DE SALUT.
El centre TEMPS DE SALUT està ubicat en Granollers, i els seus cursos presencials s’impartiran en aquest centre. Si en algun curs la ubicació fora un altre, s’indicarà així expressament. La direcció postal, telèfons i correus electrònics de contacte són:

c/ del Sastre 6, 2º 3ª – 08401 Granollers
info@tempsdesalut.com – cursos@tempsdesalut.com
Tel. (+34) 93 879 31 50

L’edat mínima para participar en qualsevol dels cursos impartits per TEMPS DE SALUT és de 16 anys. En algun curs específic en el que l’edat mínima pogués ser un altre, s’indicarà expressament.

La matrícula en qualsevol dels cursos organitzats per TEMPS DE SALUT suposa el coneixement i l’acceptació de totes les condicions aquí reflectides.

Matricular-se a TEMPS DE SALUT comporta respectar la metodologia de treball pròpia del centre i participar amb una actitud positiva en la dinàmica de les classes.

Formalització de matrícula i reserva de plaçes

Les places s’atorguen en estricte ordre de matriculació, i només un cop abonat l’import íntegre de la mateixa i havent omplert el formulari d’inscripció.

Si el pagament es realitza mitjançant un ingrés bancari o transferència bancària, la matrícula es considerarà definitiva en el moment en que TEMPS DE SALUT tingui constància d’aquest pagament mitjançant el comprovant o e-mail de l’entitat bancària.

Si el formulari d’inscripció i demés documentació (quan calgui), s’envien por correu electrònic o a través del formulari web, la matrícula es considerarà definitiva en el moment en que s’hagi comprovant que no hi hagin errors.

Pagament de cursos, matrícules i mensualitats

El pagament es pot realitzar en efectiu o per transferència bancària a:

Nom de l’entitat bancària: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
IBAN: ES31 0182 8679 7002 0053 3247
Codi Swift o Bic: BBVAESMM

La participació als nostres cursos només serà possible quan s’hagi formalitzat la matrícula o bé pagat l’import del curs (quan aquest no consti de matrícula).

Alhora, en aquells cursos que s’iniciïn en un mes en que hagi de pagar-se la 1ª mensualitat, aquesta també haurà d’estar pagada al iniciar-se el curs. Les següents mensualitats s’abonaran el dia 1 de cada mes, o bé la primera classe de cada mes per a pagaments realitzats en efectiu en el mateix centre.

Alumnes que no estiguin al dia dels seus pagaments perdran el dret a la seva plaça, i per tant, no podran assistir a classe, rebre material didàctic, ni realitzar exàmens.

Exempts d’IVA

Tots els imports dels cursos impartits per TEMPS DE SALUT estan exempts d’IVA i així ho reflectiran les corresponents factures (si procedeix).

«La formació o reciclaje profesional están exentos del impuesto sobre el valor añadido según el artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, y el artículo 7 del Real decreto 162/1992, de 29 de diciembre, de aprobación del Reglamento del IVA.»

Descomptes

Existeixen els següents descomptes, aplicables exclusivament a aquells cursos en el que el preu consti de matrícula i mensualitats:

– Descomptes per FIDELITAT. TEMPS DE SALUT premia la fidelitat dels seus alumnes i exalumnes amb importants descomptes en l’import de les matrícules. Així, exalumnes que ja hagin acabat cursos al centre i hagin deixat la seva opinió sobre aquests, gaudiran d’un 50% de descompte en la matrícula del 1r curs, i del 75% a partir del 2n curs al què es matriculin simultàniament. Alumnes nous, que decideixin matricular-se a més d’un curs, gaudiran d’un 50% de descompte en la matrícula del 2n curs, i del 75% a partir del 3r curs al què es matriculin simultàniament. En el cas que les matrícules siguin de diferent import, s’aplicarà sempre el major descompte a la matrícula de menor import.

– Descomptes per PAGAMENT ÍNTEGRE. TEMPS DE SALUT ofereix un 10% de descompte a aquells alumnes que decideixin pagar íntegrament un curs al seu inici. Per això tindrà com a termini límit, la data d’inici del curs; passada aquesta data no s’aplicaran descomptes per pagament íntegre.

TEMPS DE SALUT es reserva el dret de realitzar altres ofertes i descomptes puntuals en aquelles circumstàncies que consideri oportunes.

Els descomptes i ofertes no són, en cap cas, acumulables entre si. En cas de coincidir més d’un possible descompte o oferta, s’aplicarà només el de més valor.

Devolucions i ajornaments de la matrícula ò imports abonats prèviament

El pagament de la matrícula, l’import d’un curs ò taller, o bé d’una paga i senyal d’un curs o taller, comporta el compromís per part de TEMPS DE SALUT a reservar la plaça a l’alumne/a per al curs al què s’ha inscrit.
Així mateix, comporta també el compromís per part del/la alumne/a a realitzar el curs. Per això, NO es retornaran els imports abonats, excepte en cas d’anul·lació d’un curs ò taller (veure també apartat de ANUL·LACIONS – CANCEL·LACIONS).

No obstant això, en casos en què l’alumne/a no pugui participar en un curs ò taller per causes de força major, que aquestes es puguin acreditar mitjançant presentació del corresponent justificant (mèdic, laboral, etc.) i l’alumne/a avisi d’això amb antelació, TEMPS DE SALUT es compromet a ajornar la matrícula o reserva de plaça, permetent a l’alumne/a participar en una propera edició del curs ò taller pel qual va fer la reserva (sempre que el curs en qüestió se segueixi impartint). Disposarà per a això d’un termini màxim de 2 anys naturals a partir de la data d’inici del curs ò taller al qual es va inscriure. Transcorregut aquest temps el/la alumne/a perdrà el dret a realitzar la formació.

En el cas de cursos ò tallers ja iniciats, ni es retornen ni s’ajornen matrícules i/o imports abonats prèviament.

Anul·lacions – cancellacions

TEMPS DE SALUT es reserva el dret a anul·lar un curs ò tallers, si per aquest no compta amb un nombre suficient d’alumnes inscrits, en cas d’absència o malaltia del docent, o altres causes alienes al centre.

En aquest cas, TEMPS DE SALUT es compromet a retornar l’import íntegre abonat per l’alumne/a en un termini màxim d’una setmana a partir de la data d’inici prevista per al curs.

Professorat

TEMPS DE SALUT es reserva el dret a canviar un docent per causes de força major abans o després de començar un curs. Si és així i en la mesura del possible, s’intentarà avisar amb antelació a l’alumnat d’aquest canvi.

Assistència

Tractant-se de cursos presencials, l’assistència a les classes és obligatòria, no només per a la correcta assimilació de continguts, sinó també per al bon desenvolupament de les classes.
Per això s’estableix que l’alumne/a haurà d’assistir com a mínim al 80% de les classes del curs per poder finalitzar la seva formació. Si per alguna causa es perdés més d’un 20% de les classes, haurà de recuperar les classes en qüestió en alguna de les properes edicions, consultat per a això al centre prèviament la disponibilitat de places.
Per facilitar a l’alumne/a poder acabar la seva formació amb el mínim de faltes d’assistència, en aquells cursos que disposin de diversos torns, excepcionalment un alumne podrà assistir a la classe en un torn diferent del que es va inscriure. També en aquest cas s’ha de consultar al centre prèviament la disponibilitat de places.
TEMPS DE SALUT podrà donar de baixa a qualsevol alumne/a que hagi faltat a més de tres classes consecutives sense avisar d’això al centre (veure també apartat de BAIXES).

Certificats – diplomes

En finalitzar la seva formació, l’alumnat rebrà un certificat d’assistència (no de superació de continguts) en el cas dels cursos de durada igual ò inferior a les 16 hores lectives, i un diploma acreditatiu en aquells cursos amb durada superior a les 16 hores lectives.
Per rebre aquest certificat o diploma l’alumne/a haurà d’haver assistit com a mínim al 80% de les hores lectives del curs en qüestió, haver superat els exàmens (si és el cas) i estar al corrent de tots els pagaments.
L’alumne/a disposa d’un màxim de 2 anys naturals a partir de la data d’inici del curs a què es va matricular, per finalitzar la seva formació.

Els certificats o diplomes van inclosos en el preu del curs, però no la seva reimpressió en cas de pèrdua, danys o similar. En aquest cas la reimpressió tindrà un cost de 10€ per als certificats i 15€ per als diplomes, que hauran d’abonar per avançat. Si l’alumne/a no pot recollir el certificat o diploma a l’escola i aquest s’ha d’enviar per correu, a més de cost de reimpressió s’hauran d’afegir a aquests pagament els costos derivats de l’enviament.

Certificats d’assistència i diplomes seran sempre entregats al finalitzar la formació. Si a un/a alumne/a, pel fet d’haver marxat abans de finalitzar la formació, no se li ha lliurat aquest certificat o diploma (sempre complint amb el 80 d’assistència mínim), també haurà de fer-se càrrec de les despeses d’enviament, igual que en el cas de les reimpressions.

Repetició i refresc de cursos

Els alumnes que hagin finalitzat un curs tindran la possibilitat de refrescar conceptes relatius a alguna temàtica en concret, tornant a assistir a aquestes classes, avisant per a això al centre prèviament i només si hi ha disponibilitat de places.
Alumnes que vulguin repetir íntegrament un curs podran fer-ho, beneficiant-se d’interessants descomptes. Hauran, en aquest cas, de consultar individualment amb el centre la possibilitat i les condicions econòmiques, ja que podran variar en funció del curs.

Material

Materials i productes necessaris per al correcte desenvolupament d’un curs i les seves classes (lliteres, olis i/o cremes, paper de llitera i tovalloles, ventoses i altres estris) aniran a càrrec del centre, estant ja inclosos en el preu del curs. No s’inclouen materials que l’alumne utilitzi fora del centre, l’adquisició d’aquests serà en tot cas voluntària i anirà a càrrec de l’alumne/a.
Quan algun d’aquests materials i/o productes s’hagi fet malbé o danyat per un evident mal ús/ús imprudent o per desatendre les indicacions del professorat, TEMPS DE SALUT podrà exigir la reposició del material o la compensació econòmica derivada d’aquestes pèrdues.

Apunts

Els apunts que es lliurin durant el curs van inclosos en el preu del mateix, però no la seva reimpressió en cas de pèrdua, danys o similar. En aquest cas la reimpressió tindrà un cost que variarà en funció de cada curs, i que l’alumne/a interessat/da haurà d’abonar per avançat.

Exàmens

En aquells cursos en què es realitzin exàmens, les dates d’aquests seran prèviament acordades amb l’alumnat.
Quan un alumne/a no pugui assistir a un examen per causes de força major, TEMPS DE SALUT permetrà a l’alumne/a realitzar l’examen en properes convocatòries. Disposarà per a això d’un termini màxim de 2 anys naturals a partir de la data d’inici del curs. Transcorregut aquest temps perdrà el dret a examinar-se.

Gravacions d’àudio / video

No es permet la presa de fotos ni l’enregistrament de vídeos de cap classe o part d’ella. TEMPS DE SALUT no es fa responsable de gravacions que alumnes hagin pogut realitzar no fent cas d’aquesta prohibició, ni de les conseqüències de difondre aquest material obtingut sense permís. Si el/la responsable del curs descobreix algun participant infringint aquesta prohibició, podrà retirar-li l’aparell de gravació, i inutilitzar la forma de registre usada.

Sí que es permeten els enregistraments d’àudio, parcials o íntegres, d’una classe o curs, a menys que el/la formador/a d’un curs en concret ho desaprovi. Aconsellem doncs, preguntar  a l’inici del curs a la persona que impartirà la formació, si es pot o no fer aquest enregistrament d’àudio.

Drets d’autor de textos i imatges

TEMPS DE SALUT no autoritza la difusió ni la reproducció, fora del marc dels cursos, ni dels apunts que es lliuren, ni de les imatges contingudes en ells o projectades durant les classes, ni dels continguts del lloc web www.tempsdesalut.com. TEMPS DE SALUT podrà emprendre accions legals contra els que vulnerin els seus drets d’autor.
Per la seva banda, el/la alumne/a cedeix tots els drets d’ús de les imatges per a promoció o divulgació de les activitats de TEMPS DE SALUT.

Baixes

L’alumne/a que per algun motiu hagi d’abandonar un curs, haurà de sol·licitar la baixa abans d’iniciar el mes en què ja no podrà cursar la seva formació. A les baixes sol·licitades a partir del dia 1 del mes, i degut a la data d’emissió dels rebuts de les mensualitats, TEMPS DE SALUT podrà exigir el pagament íntegre de la mensualitat del mes esmentat.
Alumnes que s’hagin donat de baixa estant al corrent dels seus pagaments, conservaran l’assistència, les qualificacions obtingudes en els exàmens (si és el cas), així com els pagaments ja efectuats per poder finalitzar la seva formació en una propera edició del curs (sempre que el curs en qüestió se segueixi impartint). Disposarà per a això d’un termini màxim de 2 anys naturals a partir de la data d’inici del curs a què es va matricular. Transcorregut aquest temps es perdrà el dret a finalitzar la seva formació.
Així mateix, per alliberar places i amb l’objectiu de permetre l’accés a alumnes que estiguin en espera, TEMPS DE SALUT podrà donar de baixa a qualsevol alumne/a que hagi faltat a més de tres classes consecutives sense avisar d’això al centre, i que al centre tampoc li sigui possible contactar amb l’alumne/a.
Alumnes que abandonin un curs sense notificar-ho al centre, o bé ho facin deixant pagaments pendents, perdran el dret a finalitzar la seva formació. Així mateix TEMPS DE SALUT podrà emprendre les accions que consideri oportunes, incloses les judicials, per procurar-se el cobrament dels pagaments pendents.